K I M O - S O F T

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT IV. RÉSZ
TÁJÉKOZTATÓ
A TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ADATAINAK TÁRSASÁG ÁLTALI
KEZELÉSÉRŐL ÉS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL
TARTALOMJEGYZÉK
BEVEZETÉS
I. FEJEZET – AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
II. FEJEZET – ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE
III. FEJEZET – TÁJÉKOZTATÁS EGYES ADATKEZELÉSEKRŐL
IV. FEJEZET – TÁJÉKOZTATÁS ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEKRŐL
V. FEJEZET – TÁJÉKOZTATÁS A HONLAPON VÉGZETT ADATKEZELÉSEKRŐL
VI. FEJEZET – TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL
BEVEZETÉS
1. A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU)
2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő
megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a
személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör,
átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően
megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a
gyakorlását.
2. Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.
3. Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek
teszünk eleget.
4. A tájékoztatást közzé kell tenni a társaság honlapján, vagy az Adatkezelő
székhelyén a hirdetőtáblára ki kell függeszteni.
I. FEJEZET
AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
5. Az Adatkezelő megnevezését az Adatvédelmi szabályzat I. Része tartalmazza.
II. FEJEZET
ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE
6. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
(Rendelet 4. cikk 8.) Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett
előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása.
7. Az adatfeldolgozók megnevezését az Adatvédelmi szabályzat I. Része
tartalmazza.
III. FEJEZET
TÁJÉKOZTATÁS EGYES ADATKEZELÉSEKRŐL
8. Az alábbi tájékoztatás az Adatkezelő főbb adatkezelési tevékenységeit mutatja be,
adatkezelési célok szerint.
9. Az Adatkezelő a vele fennálló munkaviszonnyal összefüggésben az alábbi, főbb
adatkezeléseket végzi.
9.1. Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás
9.2. A munkavállalói alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés
9.3. Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok,
önéletrajzok.
9.4. A munkáltató által biztosított eszközök ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
9.5. Az Adatkezelő szabályozta munkahelyi kamerás megfigyeléssel kapcsolatos
adatkezelést – amelyet akkor kell alkalmazni, ha ilyen tevékenységet tényleges
végez.
10. Az Adatkezelő a vele fennálló polgári jogi szerződésekkel és szerződő
partnereivel összefüggésben az alábbi főbb adatkezeléseket végzi.
10.1. Ügyféladatok: szerződő partnerek, kapcsolattartók adatainak kezelése – vevők,
szállítók nyilvántartása
10.2. Egyes külön szolgáltatásokkal kapcsolatos adatkezelés
10.3. Tagok, tulajdonosok, ügyvezető adatainak kezelése
11. Az Adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése jogcímén az alábbi főbb
adatkezeléseket végzi.
11.1. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából
11.2. Útnyilvántartás, menetlevél vezetéséhez kapcsolódó adatkezelés:
11.3. Kifizetői adatkezelés
11.4. Irattári adatkezelés
12. Az Adatkezelő szabályozta az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelést, ilyen
adatkezelést végezhet például az Adatkezelő, ha direkt marketing tevékenységet,
ajándéksorolás szervezését végez.
13. Az Adatkezelő honlapján végzett adatkezelésről jelen Tájékoztató V. Fejezetben
adunk tájékoztatást.
IV. FEJEZET
ADATBIZONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
14. Az Adatkezelő valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a
személyes adatok biztonsága érdekében megtette azokat a technikai és szervezési
intézkedéseket és kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Rendelet és
az Infotv., érvényre juttatásához szükségesek.
15. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy
jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan
nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.
V. FEJEZET
TÁJÉKOZTATÁS A HONLAPON VÉGZETT ADATKEZELÉSEKRŐL
16. LÁTOGATÓI ADATKEZELÉS – TÁJÉKOZTATÁS SÜTIK ALKALMAZÁSÁRÓL
16.1. A honlapra látogatót a honlapon tájékoztatni kell a sütik alkalmazásáról, és
ehhez a hozzájárulását kell kérni.
16.2. A látogatás során a sütik által érintett adatkör a sütik fajtájától függően lehet
többek között a látogató által használt IP cím, a böngésző típusa, a böngészésre
használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (pl, beállított nyelv), látogatás
időpontja, a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás, művelet, kattintás.
16.3. Az adatkezelés célja a honlap funkcionális működésének biztosítása,
használata, a weboldali szolgáltatások elérésének biztosítása, a szolgáltatás
hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának
kényelmesebbé tétele, a honlap elemzése, reklámok elhelyezés, megjelenítése.
16.4. Az adatkezelés jogalapja az érintett – a látogató – önkéntes hozzájárulása,
amelyet a weblapon elhelyezett süti sávban elhelyezett jelölő négyzet bejelölésével
adhat meg, vagy utasíthat el. A választás a jelölő négyzet bejelölésével és a
választás elmentésével történik. A mentéssel a választását tároljuk, és a felhasználó
részére annak megfelelően biztosítjuk a weboldal használatát. Azt figyelembe kell
venni, hogy a sütik alkalmazásának elutasítása esetén az oldal bizonyos funkciói
nem feltétlenül működik helyesen. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.
CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése szerint a webhely szolgáltatója a
szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a
szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A
szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és
minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes
adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és a
törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges,
azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
16.5. Címzettek: az adatkezelő munkavállalói, az IT szolgáltató adatfeldolgozó
munkatársai, harmadik fél sütijei esetén a harmadik fél is. Reklámmegjelenítést
biztosító sütik esetén adattovábbítás történhet harmadik országba.
16.6. Az adattárolás időtartama: a böngésző sütibeállításai szerint.
16.7. További tudnivalók a sütikről
A süti (angolul cookie) egy olyan adat, amit a meglátogatott weboldal küld a látogató
eszközén (számítógép, tablet, mobil stb.) futó böngészőnek, hogy az eltárolja és
később ugyanaz a weboldal be is tudja tölteni a tartalmát. A sütinek lehet
érvényessége, érvényes lehet a böngésző bezárásáig, de korlátlan ideig is. A süti
nem a felhasználót, hanem az általa használt eszközt, böngészőt azonosítja, de
ezen keresztül alkalmas a személy azonosítására. A veszélye abban rejlik, hogy
erről a felhasználónak nem minden esetben van tudomása és alkalmas lehet arra,
hogy felhasználót kövesse a weboldal üzemeltetője vagy más (harmadik) szolgáltató,
akinek a tartalma be van építve az oldalban (pl. Facebook, Google Analytics), ezáltal
profil jön létre róla, ebben az esetben pedig a süti tartalma személyes adatnak
tekinthető.
A sütik fajtáit a betöltött funkciók, vagy alkalmazási célok szerint szokás
megkülönböztetni, egységes terminológiája ennek nincs, és az egyes csoportok
között is lehet átfedés.
ad 1. Technikailag elengedhetetlen sütik. Nevezik ezeket munkamenet (session)
sütiknek, vagy funkcionális sütiknek is. Lényegük, hogy ezek nélkül az oldal
egyszerűen nem működne funkcionálisan, a honlap helyes működéséhez
szükséges minimális feltételeket biztosítják. Ezek a felhasználó azonosításához
szükségesek, pl. annak kezeléséhez, hogy belépett-e, mit tett a kosárba, stb. Ez
jellemzően egy session-id letárolása, a többi adat a szerveren kerül tárolásra, ami így
biztonságosabb. Más terminológiák session cookie-nak hívnak minden sütit, amik a
böngészőből való kilépéskor törlődnek (egy session egy böngészőhasználat az
elindítástól a bezárásig). Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató
aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző
bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.
ad 2. Használatot elősegítő sütik: ezeket is többféleképpen nevezik: analizáló,
elmező oldalfejlesztési vagy statisztika süti. Ezek a sütik megjegyzik a felhasználó
választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a
fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik.
ad 3. Reklámmegjelenítést biztosító és közösségi médiával kapcsolatos sütik.
Ezeket nevezik még teljesítményt biztosító sütiknek, élményt biztosító sütiknek,
marketing sütiknek. Nem sok közük van a “teljesítmény”-hez, általában így nevezik
azokat a sütiket, amelyek információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott
weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. A közösségi
médiához is kapcsolódnak. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google
Analytics, AdWords, Facebook Like Box vagy Yandex.ru sütik). Ezek a látogatóról
profilalkotás készítésére alkalmasak.
Ilyen sütik esetén harmadik országba is történhet adattovábbítás – a sütik
alkalmazásának elfogadása a felhasználó részéről a harmadik országba történő
adattovábbításhoz való hozzájárulást is jelenti.
• A Google Analytics sütikről itt tájékozódhat:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage
• A Google AdWords sütikről itt tájékozódhat:
https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu
• A Facebook sütikről itt tájékozódhat.
https://www.facebook.com/policies/cookies/
A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja
böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha
a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként
automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak
érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden
alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.
A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat
• Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
• Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amitweboldak-haszn
• Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internetexplorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
• Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internetexplorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7
• Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internetexplorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
• Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internetexplorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8
• Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
• Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265
Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy
bizonyos webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni
cookie-k nélkül.
Az egyes weboldalak eltérő intenzitással alkalmaznak sütiket, előfordulhat az is, hogy
egy weboldal nem alkalmaz, mert nem szükséges a működéséhez, vagy csak
minimális mértékben alkalmaz.
17. A HONLAP KAPCSOLAT, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT, TECHNIKAI
SEGÍTSÉGKÉRÉS MENÜPONTJÁVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
17.1. E szabályokat kell alkalmazni, ha a honlap rendelkezik Kapcsolat,
Ügyfélszolgálat vagy ezekkel azonos tartalmú funkciókkal.
17.2. Érintettek köre: látogató a honlapon, aki Kapcsolat stb. menüpont
alkalmazásával üzenete vagy e-mailt küld.
17.3. Kezelt adatkör: Név, e-mail cím, telefonszám, továbbá az üzenetben a
felhasználó által megadott egyéb nem kért adatok.
17.4. Az adatkezelés célja: A látogató kapcsolatfelvételének biztosítása az
adatkezelővel, ügyfélszolgálat teljesítése, panaszkezelés, tájékoztatás a weblap
működéséről honlap elemzése, reklámajánlatok elhelyezés, megjelenítése, küldése.
17.5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, amelyet az adatkezelési
tájékoztató megismerésével, az az érintett adatai önkéntes megadásával és
adatkezelési nyilatkozata előtt elhelyezett jelölő négyzet bejelölésével, és az üzenet
elküldésével, e-mail küldés esetén az e-mail elküldésével ad meg. Tilos a jelölő
négyzet előre bejelölése. Az üzenet elküldése előtt az adatkezelési tájékoztatót egy
linkkel elérhetővé kell tenni.
17.6. Címzettek: akik betekinthetnek ezen adatokba: az adatkezelő ügyfélszolgálati
munkatársai, az IT adatfeldolgozó munkavállalói.
17.7. Tájékoztatás adatfeldolgozókról: a Társaság IT szolgáltatója (Adatvédelmi
szabályzat I. rész.)
17.8. Adattárolás időtartama: A megadott adatokat a kapcsolatfelvételt követő 30
napon belül töröljük.
18. A HONLAPON TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓVAL KAPCSOLATOS
ADATKEZELÉS
18.1. E szabályokat kell alkalmazni, ha a honlap rendelkezik regisztráció, vagy ezzel
azonos tartalmú funkcióval.
18.2. Érintettek köre: a felhasználó, aki regisztrál a honlap szolgáltatásaira, megadja
személyes adatait. A felhasználó felelőssége, hogy a megadott e-mail címről és az
általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. A
honlapon 16 évet be nem töltött személyek csak a szülői felügyeletet gyakorló
személy hozzájárulásával regisztrálhatnak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az
Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot nem
gyűjt.
18.3. Kezelt adatkör: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási név, cím, postázási
név cím, online azonosító, jelszó.
18.4. Az adatkezelés célja:
■ A honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése
■ az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevétele.
■ Kapcsolatfelvétel, elektronikus, telefonos, SMS, és postai megkereséssel.
■ Tájékoztatás a Társaság termékeiről, szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről,
akcióiról.
■ Reklám-küldemény a tájékoztatás során elektronikusan és postai úton küldhető.
■ A honlap használatának elemzése.
18.5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, amelyet az adatkezelési
tájékoztató megismerésével, az az érintett adatai önkéntes megadásával és
adatkezelési nyilatkozata előtt elhelyezett jelölő négyzet bejelölésével, és az üzenet
elküldésével, e-mail küldés esetén az e-mail elküldésével ad meg. Tilos a jelölő
négyzet előre bejelölése. Az üzenet elküldése előtt az adatkezelési tájékoztatót egy
linkkel elérhetővé kell tenni.
18.6. Címzettek: akik betekinthetnek ezen adatokba: az adatkezelő ügyfélszolgálati
munkatársai, az IT adatfeldolgozó munkavállalói.
18.7. Tájékoztatás adatfeldolgozók igénybevételéről: az Adatkezelő IT szolgáltatója
(Adatvédelmi szabályzat I. Rész.)
18.8. Adattárolás időtartama: a regisztráció / szolgáltatás aktív fennállásáig, vagy az
érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).
19. HÍRLEVÉLSZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATTKEZELÉS
19.1. E szabályokat kell alkalmazni, ha a honlap rendelkezik hírlevél feliratkozás, és
küldés, vagy ezzel azonos tartalmú funkcióval.
19.2. Érintettek köre: a felhasználó, aki regisztrál (feliratkozik) az Adatkezelő hírlevél
szolgáltatására. A felhasználó felelőssége, hogy a megadott e-mail címről és az
általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. A
hírlevére 16 évet be nem töltött személyek a szülői felügyeletet gyakorló személy
hozzájárulása nélkül nem regisztrálhatnak.
19.3. Kezelt adatkör: név (vezetéknév, keresztnév), e-mail cím.
19.4. Az adatkezelés célja:
1. Hírlevél küldése a Társaság termékei, szolgáltatásai tárgyában
2. Reklámanyag küldése
19.5. Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása, amelyet az adatkezelési
tájékoztató megismerésével, az az érintett adatai önkéntes megadásával és
adatkezelési nyilatkozata előtt elhelyezett jelölő négyzet bejelölésével, és az üzenet
elküldésével, e-mail küldés esetén az e-mail elküldésével ad meg. Tilos a jelölő
négyzet előre bejelölése. Az üzenet elküldése előtt az adatkezelési tájékoztatót egy
linkkel elérhetővé kell tenni. A hírlevélre feliratkozáshoz a hozzájárulását a
felhasználó megadhatja az adatkezelővel kötött írásbeli szerződésben, vagy külön
írásban megadott hozzájáruló nyilatkozatban is. A hírlevélről az érintett a hírlevél
„Leiratkozás” alkalmazásának használatával, vagy írásban, vagy e-mailben tett
nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen
esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul törölni kell.
19.6. Címzettek: akik betekinthetnek ezen adatokba: a Társaság ügyfélszolgálattal,
marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói,
adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója, munkavállalói a tárhelyszolgáltatás
teljesítése céljából.
19.7. Tájékoztatás adatfeldolgozók igénybevételéről: az Adatkezelő IT szolgáltatója
(Adatvédelmi szabályzat I. Rész.)
19.8. Adattárolás időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, a hírlevélre
feliratkozás fennállásáig, leiratkozásáig, az érintett hozzájárulása visszavonásáig
(törlési kérelméig).
20. WEBÁRUHÁZZAL KAPCSOLATOS ADATTKEZELÉS
20.1. E szabályokat kell alkalmazni, ha a honlap rendelkezik webáruház, vagy ezzel
azonos tartalmú funkcióval.
20.2. Érintettek köre: a felhasználó, aki terméket, szolgáltatást vásárol az Adatkezelő
webáruházában.
20.3. Az adatkezelés célja: szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása,
módosítása, teljesítése, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó
díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése
20.3. Kezelt adatkör: a webáruházban regisztráló, vásárló azonosításához szükséges
természetes személyazonosító adatok, lakcím, a telefonszám, e-mail cím,
bankszámlaszám, online azonosító, adószám.
20.4. Az adatkezelés jogalapja: Webáruházban történő vásárlás esetén az
adatkezelés jogcíme a szerződés teljesítése. A webáruházban történő vásárlás
szerződésnek minősül, figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-ára, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti
szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre is. A
vásárlás során a számlázás céljára megadott adatok kezelésének jogcíme jogi
kötelezettség teljesítése az Áfa és Számviteli törvények rendelkezései alapján,
ebben a körben az adatkezelés időtartama 8 év.
20.5. Címzettek: akik betekinthetnek ezen adatokba: az Adatkezelő
ügyfélszolgálattal, pénzüggyel, szállítással, marketing tevékenységével kapcsolatos
feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság adózási, könyvviteli
feladatait ellátó vállalkozás munkavállalói, az adó és számviteli kötelezettségek
teljesítése céljából, a Társaság IT szolgáltatója munkavállalói a tárhelyszolgáltatás
teljesítése céljából, a futárszolgálat munkavállalói a szállítási adatok (név, cím,
telefonszám) vonatkozásában, Bank a pénzügyi teljesítés vonatkozásában.
20.6. Tájékoztatás adatfeldolgozók igénybevételéről:
■ Az Adatkezelő IT szolgáltatója
■ Könyvelési, adózási, bérszámfejtési adatfeldolgozó
■ Magyar Posta
■ Futárszolgálat-
■ Számlavezető bank
Az adatfeldolgozók elérhetőségei az Adatvédelmi szabályzat I. Részében találhatók.
20.7. Az adattárolás időtartama: a vásárlás évét követő év 5 év végéig, a
vásárláshoz kapcsolódó számviteli bizonylatokon rögzített adatok vonatozásában 8
év. Meghiúsult vásárlás adatait azonnal törölni kell.
21. AZ ÉRINTETTEK JOGAI
Az érintettek a következő fejezetben írt jogokkal élhetnek.
VI. FEJEZET
TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL
22. Az érintett jogai röviden összefoglalva:
1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése
2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik
3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a
személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg
4. Az érintett hozzáférési joga
5. A helyesbítéshez való jog
6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
7. Az adatkezelés korlátozásához való jog
8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés
korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
9. Az adathordozhatósághoz való jog
10. A tiltakozáshoz való jog
11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
12. Korlátozások
13. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
14. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz
való jog)
15. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
16. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági
jogorvoslathoz való jog
23. Az érintett jogai részletesen és teljes körűen:
Az alábbiakban teljes körű tájékoztatást adunk az érintetti jogokról.
1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának
elősegítése
1.1. Az adatkezelőnek az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó
valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és
könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell
nyújtania, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az
információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat
is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy
más módon igazolták az érintett személyazonosságát.
1.2. Az adatkezelőnek elő kell segítenie az érintett jogainak a gyakorlását.
1.3. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai
gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. E határidő a
Rendeletben írt feltételekkel további két hónappal meghosszabbítható. amelyről az
érintettet tájékoztatni kell.
1.4. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán,
késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon
belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról,
hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet
bírósági jogorvoslati jogával.
1.5. Az adatkezelő az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást és
intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban a Rendeletben írt esetekben díj
számítható fel.
A részletes szabályok a Rendelet 12 cikke alatt találhatók.
2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől
gyűjtik
2.1. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és
információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.
Ennek keretében az érintettet tájékoztatni kell:
a) az adatkezelő és képviselője kilétéről és elérhetőségeiről,
b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeiről (ha van ilyen),
c) a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés
jogalapjáról,
d) jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy
harmadik fél jogos érdekeiről,
e) a személyes adatok címzettjeiről – akikkel a személyes adatot közlik – , illetve a
címzettek kategóriáiról, ha van ilyen;
e) adott esetben annak tényéről, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy
nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat.
2.2. A tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítsa érdekében az adatkezelőnek
az érintettet a következő kiegészítő információkról kell tájékoztatnia:
a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen
időtartam meghatározásának szempontjairól;
b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó
személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy
kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
c) az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulás
bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a
visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses
kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az
érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges
következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
f) az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint
legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, és arra vonatkozóan
érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az
érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.
2.3. Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból
további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia
kell az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.
Az előzetes tájékozódáshoz való jog részletes szabályait a Rendelet 13. cikke
tartalmazza.
3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a
személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg
3.1. Ha az adatkezelő a személyes adatokat nem az érintettől szerezte meg, az
érintettet az adatkezelőnek a személyes adatok megszerzésétől számított
legkésőbb egy hónapon belül; ha a személyes adatokat az érintettel való
kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel
alkalmával; vagy ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a
személyes adatok első alkalommal való közlésekor tájékoztatnia kell az előbbi 2.
pontban írt tényekről és információkról, továbbá az érintett személyes adatok
kategóriáiról, valamint a személyes adatok forrásáról és adott esetben arról, hogy
az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e.
3.2. A további szabályokra az előbbi 2. pontban (Előzetes tájékozódáshoz való jog)
írtak irányadók.
E tájékoztatás részletes szabályait a Rendelet 14. cikke tartalmazza.
4. Az érintett hozzáférési joga
4.1. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen
adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a
kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk).
4.2. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére
történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a
továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.
4.3. Az adatkezelőnek az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát
az érintett rendelkezésére kell bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért
az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat
számíthat fel.
Az érintett hozzáférési jogára vonatkozó részletes szabályokat a Rendelt 15. cikke
tartalmazza.
5. A helyesbítéshez való jog
5.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
5.2. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a
hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő –
kiegészítését is.
Ezen szabályokat a Rendelet 16. cikke tartalmazza.
6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
6.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra,
hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül
törölje ha
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat
gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű
ok az adatkezelésre,
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban
előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
6.2. A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása
céljából;
b) az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség
teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy
statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné
tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
A törléshez való jogra vonatkozó részletes szabályokat a Rendelet 17. cikke
tartalmazza.
7. Az adatkezelés korlátozásához való jog
7.1. Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás
kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy
jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos
közérdekéből lehet kezelni.
7.2. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést
ha ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a
személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri
azok felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából,
de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez; vagy
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos
indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
7.3. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatni
kell.
A vonatkozó szabályokat a Rendelet 18. cikke tartalmazza.
8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés
korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről
vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték,
kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az
érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
E szabályok a Rendelet 19. cikke alatt találhatók.
9. Az adathordozhatósághoz való jog
9.1. A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó,
általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles
körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra,
hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt
akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére
bocsátotta, ha
a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
9.2. Az érintett kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen
továbbítását is.
9.3. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17.
cikkét (A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”). Az adtahordozhatósághoz
való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az
adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett
feladat végrehajtásához szükséges. E jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és
szabadságait.
A részletes szabályokat a Rendelet 20. cikke tartalmazza.
10. A tiltakozáshoz való jog
10.1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
tiltakozzon személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán (6. cikk (1)
e)) , vagy jogos érdeken (6. cikk f)) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett
rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a
személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy
az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget
élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Az érdekmérlegelési teszt keretében az adatkezelő feltárja a jogos érdek tartalmát,
és megvizsgálja, hogy a jogos érdek érvényesítése hogyan hat az érintett érdekeire,
vagy alapvető jogaira és szabadságaira. Majd mérlegelni kell ez utóbbiak
elsőbbséget élveznek-e az adatkezelő jogos érdekével szemben, különösen, ha az
érintett gyermek. Ha a mérlegelés során az érintett érdekei a személyes adatok
védelmét teszik szükségessé – az adatkezelés nem folytatható.
10.2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az
érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e
célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen
üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen
üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a
továbbiakban e célból nem kezelhetők.
10.3. Ezen jogokra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során
kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást
egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.
10.4. Az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált
eszközökkel is gyakorolhatja.
10.5. Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból
vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével
kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen,
kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében
van szükség.
A vonatkozó szabályokat a Rendelet 21. cikke tartalmazza.
11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
11.1. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált
adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve
joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
11.2. Ez a jogosultság nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
a) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése
érdekében szükséges;
b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi
lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek
védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
11.3. Az előbbi a) és c) pontjában említett esetekben az adatkezelő köteles
megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos
érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az
adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a
döntéssel szemben kifogást nyújtson be.
A további szabályokat a Rendelet 22. cikke tartalmazza.
12. Korlátozások
Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja jogok és kötelezettségek (Rendelet 12-22.
cikk, 34. cikk, 5. cikk) hatályát ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok
és szabadságok lényeges tartalmát.
E korlátozás feltételeit a Rendelet 23. cikke tartalmazza.
13. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
13.1. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a
természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek
indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi
incidensről. E tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az
adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a következőket:
a) az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó
nevét és elérhetőségeit;
c) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető
következményeket;
d) ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy
tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő
esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
13.2. Az érintettet nem kell az tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike
teljesül:
a) az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott
végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok
tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a
titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem
jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
b) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket
tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas
kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az
érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan
hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony
tájékoztatását.
A további szabályokat a Rendelet 34. cikke tartalmazza.
14. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági
jogorvoslathoz való jog)
Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen
a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye
szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes
adatok kezelése megsérti a Rendeletet. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a
panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos
eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a az ügyfél
jogosult bírósági jogorvoslattal élni.
E szabályokat a Rendelet 77. cikke tartalmazza.
15. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való
jog
15.1. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme
nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági
jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével
szemben.
15.2. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme
nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes
felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem
tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről
vagy annak eredményéről.
15.3. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye
szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.
15.4. Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel
kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg
véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a
véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.
E szabályokat a Rendelet 78. cikke tartalmazza.
16. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági
jogorvoslathoz való jog
16.1. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó
jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog –
sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha
megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése
következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.
16.2. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő
vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell
megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye
szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó
valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.
E szabályokat a Rendelet 79. cikke tartalmazza.
Kelt, Bonyhád, 2019. január 01.
KiMo-Soft Kft.